Privacybeleid

In het kader van haar website réductionsprivées.com (hierna: Site) en de diensten die zij aanbiedt (hierna: Diensten), verzamelt en verwerkt Shop Makers uw persoonsgegevens (hierna: Persoonsgegevens) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016-679 en de Franse Wet ‘Informatique et Libertés’ nr. 78-17 van 6 januari 1978 in haar laatste gewijzigde versie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna: Regelgeving).

Dit privacy beleid is opgesteld om uit te leggen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken en om u te wijzen op uw navenante rechten. Het document is opgedeeld naar verwerkingsmethode om meer duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de situatie die voor u van toepassing is.

Dit privacy beleid is uitdrukkelijk niet van toepassing op websites en/of diensten waarvan wij geen eigenaar zijn of waarover wij geen zeggenschap hebben, met inbegrip van de websites en diensten van onze e-commerce partners.

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Shop Makers, kunt u per post contact met ons opnemen op het volgende adres: Shop-Makers Réductions Privées, 5 Avenue Ingres, 75016 Parijs, Frankrijk

Samenvatting

 1. Gegevensbeheerder
 2. Beveiliging van uw Persoonsgegevens
 3. Verwerking van uw Persoonsgegevens bij het afsluiten van een abonnement
 4. Verwerking van uw Persoonsgegevens als onderdeel van uw browsen op de Site
 5. Verwerking van uw Persoonsgegevens voor onze activiteiten (anders dan abonnement)
 6. Verwerking van uw Persoonsgegevens voor verzoeken krachtens uw privacyrechten
 7. Verwerking van uw Persoonsgegevens voor gerechtelijke procedures
 8. Overdracht van persoonsgegevens
 9. Uw privacyrechten
 10. 1Wijzigingen in ons privacy beleid

1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van Persoonsgegevens is:

Shop Makers
Société par actions simplifiée (SAS) met een kapitaal van €10.000
5 Avenue Ingres, 75016 Parijs, Frankrijk
Ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder nummer 840 776 298

2. Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Wij verbinden ons er in dit verband toe alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat deze gegevens niet met onbevoegden worden gedeeld en informeren u dat de personen die voor en met ons werken, verplicht zijn de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te respecteren.

De Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Wij passen de volgende maatregelen toe om de veiligheid van uw gegevens te garanderen:

 • SSL-protocol (Secure Sockets Layer)
 • Toegangsbeheer met bevoegd persoon
 • Back-up systeem
 • Gebruikersnaam/wachtwoord
 • Firewalls

We zetten ons in om een zo hoog mogelijk niveau van vertrouwelijkheid te garanderen door de nieuwste technologische innovaties te gebruiken om de vertrouwelijkheid van uw abonnementen veilig te stellen. Desalniettemin is er altijd een element van risico bij het gebruik van internet, omdat geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt.

3. Verwerking van uw Persoonsgegevens bij het afsluiten van een abonnement

3.1. Type verwerkte Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens wanneer u een abonnement op onze Diensten afsluit, zoals beschreven in onze Algemene Verkoopvoorwaarden, en deze Diensten vervolgens gebruikt:

 • Identificatie- en contactgegevens: aanhef, achternaam, voornaam, gebruikersnaam, stemopname, e-mailadres, postadres, telefoonnummer;
 • Leefgewoontes: gegevens met betrekking tot bezochte partnersites, aankoopbewijzen van partnersites en gegevens over abonnementen op Diensten van Shop Makers;
 • Economische en financiële informatie: gegevens met betrekking tot de gebruikte bankpas, IBAN, transactienummer, eventuele informatie met betrekking tot frauduleuze betalingen, betaalmethode, facturen, saldi en uitstaande betalingen, terugbetalingen;
 • Gegevens over het gebruik van de service: tijdstempels, verbindingslogs;
 • Informatie over uw locatie (IP-adres).

Bepaalde Persoonsgegevens zijn vereist om u te abonneren op en/of gebruik te maken van de Diensten. U kunt weigeren om Persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval kunt u zich echter niet registreren en gebruik maken van de Diensten zoals aangeboden door Shop Makers. /or using the Services. You can refuse to provide this Personal Data, but you may not be able to subscribe to and use the Services provided by Shop Makers.

3.2. Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

Het algemene doel van deze verwerking is het beheren van uw abonnement op onze Diensten.

Meer specifiek stelt deze verwerking ons in staat om:

 • uw inschrijving te verwerken en te controleren of u hiervoor in aanmerking komt;
 • uw abonnement te beheren, ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van onze Diensten zolang u lid bent, contact met u op te kunnen nemen en op uw verzoeken te kunnen reageren;
 • uw online aankoopbewijzen te beheren om u zo te kunnen laten profiteren van kortingen;
 • uw annuleringsverzoeken af te handelen;
 • uw klachten via onze uitbestede klantenservice af te handelen.

De hierboven beschreven verwerkingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst (artikel 6.1, b. van de AVG).

Deze verwerking stelt ons daarnaast in staat om:

 • de bankpassen die via onze betaalproviders worden gebruikt te filteren en controleren;
 • frauduleuze betalingen te bestrijden;
 • onbetaalde rekeningen te beheren;
 • de geschiedenis van het gebruik van de Diensten en haar verbeteringen te volgen.

De hierboven beschreven verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Shop Makers om deze handelingen uit te voeren om haar Diensten en haar klanten te beschermen, en om haar Diensten te verbeteren (artikel 6.1, f. van de AVG).

Tot slot worden uw Persoonsgegevens verwerkt voor het naluisteren en/of opnemen van de gesprekken met de uitbestede klantenservice. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor registratie die u geeft aan het begin van een gesprek met de klantenservice (artikel 6.1, a. van de AVG).

3.3. Ontvangers van Persoonsgegevens

Alleen de hieronder vermelde personen/instanties hebben toegang tot Persoonsgegevens:

 • de werknemers van Shop Makers die toegang nodig hebben in verband met hun functie;
 • onze betaalproviders en leveranciers van gerelateerde betaaloplossingen;
 • onze hosting providers;
 • onze serviceprovider die verantwoordelijk is voor klantrelaties;
 • onze e-mailprovider;
 • onze leverancier van samenwerkingstools;
 • onze softwareleverancier voor projectbeheer;
 • onze provider van de telefonische berichtenservice;
 • onze community manager ;
 • overheidsinstanties en -organen, juridische en gerechtsmedewerkers wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
 • onze advocaten en accountants voor de uitvoering van hun mandaat;
 • wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een overeenkomst na te leven, of uw rechten of die van Shop Makers te beschermen.

Tot slot is het mogelijk dat wij uw gegevens moeten overdragen in het kader van een herstructurering, reorganisatie of overdracht in welke vorm dan ook en om welke reden dan ook (met name de verkoop van een bedrijf, ontbinding, liquidatie, fusie etc.)

In geen enkel geval zullen wij uw gegevens doorgegeven aan derden, inclusief andere partnerbedrijven, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gevraagd en gegeven.

3.4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en hierna voor een periode in overeenstemming met de wettelijke en contractuele verplichtingen van Shop Makers.

Uw Persoonsgegevens worden hierna verwijderd of geanonimiseerd.

4. Verwerking van uw Persoonsgegevens als onderdeel van uw browsen op de Site

4.1. Type verwerkte Persoonsgegevens

Wanneer u de Site bezoekt worden de volgende gegevens verzameld:

 • Datum en tijd van het bezoek;
 • IP-adres;
 • User agent (gebruikte browser en versie).

4.2. Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

De browsergegevens die door Shop Makers worden verzameld, worden gebruikt om statistieken en informatie te genereren met betrekking tot de bezoekers van de Site.

Deze verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, d.w.z. artikel 6.1, a van de AVG.

4.3. Ontvangers van Persoonsgegevens

Alleen de hieronder vermelde personen/instanties hebben toegang tot de gegevens:

 • de werknemers van Shop Makers die toegang nodig hebben in verband met hun functie;
 • derden die eventueel cookies plaatsen op uw apparaten (computers, tablets, mobiele telefoons etc.) wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven (raadpleeg voor meer informatie onze cookiebanner);
 • overheidsorganen, juridische en gerechtsmedewerkers wanneer Shop Makers hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een overeenkomst na te leven, of uw rechten of die van Shop Makers te beschermen

4.4.Bewaartermijn

Shop Makers bewaart uw gegevens voor de volgende periodes:

 • cookies gelieerd aan Google Analytics : 12 maanden.

Direct na het verstrijken van de termijn worden de Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

5. Verwerking van uw Persoonsgegevens voor onze activiteiten (anders dan abonnement)

5.1. Type verwerkte Persoonsgegevens

Wanneer u buiten het kader van een abonnement per e-mail met ons communiceert, bijvoorbeeld om informatie over onze Diensten te verkrijgen, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken. Afhankelijk van het verzoek verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens: aanhef, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • En alle andere Persoonsgegevens die u ons stuurt in verband met uw verzoeken en berichten.

U kunt weigeren om uw Persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kan het moeilijk zijn om opnieuw contact met u op te nemen of uw verzoeken te beantwoorden.

5.2. Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

Het doel van deze verwerking is om uw aanvragen/verzoeken te behandelen. Ze zijn daarom gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Shop Makers om te reageren en eventueel aanvullende informatie te verstrekken (artikel 6.1, f. van de AVG).

5.3. Ontvangers van Persoonsgegevens

Alleen de hieronder vermelde personen/instanties hebben toegang tot de Persoonsgegevens:

 • de werknemers van Shop Makers die toegang nodig hebben in verband met hun functie;
 • onze softwareleverancier voor projectbeheer;
 • onze provider van de telefonische berichtenservice;
 • onze community manager;
 • overheidsinstanties en -organen, juridische en gerechtsmedewerkers wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
 • onze advocaten en accountants voor de uitvoering van hun mandaat;
 • wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een overeenkomst na te leven, of uw rechten of die van Shop Makers te beschermen.

In geen enkel geval zullen uw gegevens doorgegeven aan derden, inclusief andere partnerbedrijven, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gevraagd en gegeven.

5.4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens 3 jaar vanaf de datum waarop uw gegevens zijn verzameld of vanaf de datum van het laatste contact met u, tenzij u uw rechten uitoefent. Zodra deze vaste termijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

6. Verwerking van uw Persoonsgegevens voor verzoeken krachtens uw privacyrechten

6.1. Type verwerkte Persoonsgegevens

Wanneer u uw privacyrechten zoals beschreven in de AVG uitoefent, verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens: aanhef, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, gebruikersnaam, identificatiebewijs (indien nodig);
 • En alle andere Persoonsgegevens die u ons stuurt als onderdeel van uw verzoek om uw rechten uit te oefenen.

U kunt weigeren om uw Persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kan het moeilijk zijn om opnieuw contact met u op te nemen of uw verzoeken te beantwoorden.

6.2. Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

Het doel van deze verwerking is het beheren en verwerken van uw verzoeken. Ze zijn gebaseerd op een wettelijke verplichting voor Shop Makers volgens artikel 12.3 van de AVG.

6.3. Ontvangers van Persoonsgegevens

Alleen de hieronder vermelde personen/instanties hebben toegang tot de Persoonsgegevens:

 • De werknemers van Shop Makers die toegang nodig hebben in verband met hun functie;
 • onze leverancier van samenwerkingstools;
 • overheidsinstanties en -organen, juridische en gerechtsmedewerkers wanneer we daartoe wettelijk worden verplicht;
 • onze advocaten en accountants voor de uitvoering van hun mandaat;
 • wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een overeenkomst na te leven, of uw rechten of die van Shop Makers te beschermen.

6.4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor de duur van uw verzoek en archiveren deze vervolgens gedurende vijf (5) jaar vanaf de datum van uw verzoek vanwege wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten te waarborgen.

Identiteitsbewijzen die naar ons worden verzonden, worden niet langer bewaard dan de tijd die strikt noodzakelijk is om uw identiteit te verifiëren.

Uw Persoonsgegevens worden hierna verwijderd.

7. Verwerking van uw Persoonsgegevens voor gerechtelijke procedures

7.1. Type verwerkte Persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij incidenteel uw Persoonsgegevens moeten verwerken in het kader van juridische/gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld om te reageren op verzoeken van de autoriteiten. De Persoonsgegevens die hiervoor worden verwerkt, zijn:

 • Identificatie- en contactgegevens: hier verwerken wij de Persoonsgegevens die nodig zijn om de procedure uit te voeren, in het bijzonder uw aanhef, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres en gebruikersnaam,
 • En alle andere Persoonsgegevens die u aan ons door heeft gegeven of die door de juridische autoriteiten in het kader van deze procedure zijn doorgegeven. Zo kunnen wij eventueel uw Persoonsgegevens indirect verzamelen.

7.2. Doel van de verwerking en rechtsgrondslag

Het doel van deze verwerking is het beheren van/ voldoen aan juridische procedures. Ze zijn daarom gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Shop Makers bij het ontvangen van, reageren op en verwerken van deze procedures en verzoeken in overeenstemming met de Regelgeving (artikel 6.1, f. van de AVG).

7.3. Ontvangers van Persoonsgegevens

Alleen de hieronder vermelde personen/instanties hebben toegang tot de Persoonsgegevens:

 • de werknemers van Shop Makers die toegang nodig hebben in verband met hun functie;
 • onze leverancier van samenwerkingstools;
 • overheidsinstanties en -organen, juridische en gerechtsmedewerkers wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht;
 • onze advocaten en accountants voor de uitvoering van hun mandaat;
 • anneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een overeenkomst na te leven, of uw rechten of die van Shop Makers te beschermen.

7.4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens in een actieve database voor de duur van de juridische procedure. Zodra deze termijn is verstreken, worden uw Persoonsgegevens gearchiveerd om te voldoen aan de regelgeving en voorgeschreven bewaartermijn. Uw Persoonsgegevens worden hierna verwijderd of geanonimiseerd.

8. Overdracht (transfer)

Shop Makers doet haar uiterste best om de Persoonsgegevens die wij verwerken op te slaan binnen de Europese Unie of in een land dat voldoende waarborgen ter bescherming biedt op grond van de Regelgeving.

Het kan echter voorkomen dat wij vanwege onze serviceproviders Persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie. In het geval dat het ontvangende land geen niveau van bescherming van persoonsgegevens garandeert dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie, verbinden wij ons ertoe een kader te bieden voor dergelijke overdrachten door middel van geschikte juridische mechanismen, in het bijzonder contractuele clausules die specifiek zijn ontworpen voor dit type overdracht.

9. Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • recht op inzage: u kunt van Shop Makers inzage krijgen welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hoe deze worden verwerkt en de gegevens controleren (en eventueel laten corrigeren);
 • recht op rectificatie: u kunt verzoeken om rectificatie en/of aanvulling van onnauwkeurige en/of onvolledige Persoonsgegevens die betrekking op u hebben;
 • recht op gegevens wissen: u kunt, onder bepaalde voorwaarden, vragen om de door Shop Makers verzamelde Persoonsgegevens die betrekking op u hebben te laten wissen;
 • recht op beperking van verwerking: in bepaalde situaties kunt u Shop Makers vragen om tijdelijk te stoppen met het verwerken van Persoonsgegevens die betrekking op u hebben;
 • recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken;
 • recht van bezwaar: voor verwerkingen op grond van het gerechtvaardigd belangen van Shop Makers kunt u onder bepaalde voorwaarden bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens door Shop Makers;
 • recht op dataportabiliteit: u kunt verzoeken om digitale Persoonsgegevens, die verzameld en verwerkt zijn op basis van uw toestemming of de overeenkomst met u, te laten overdragen;
 • recht om te beslissen wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden.

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Shop-Makers Réductions Privées, 5 Avenue Ingres, 75016 Parijs, Frankrijk. Indien nodig kunnen wij u om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit voor onze administratie te bevestigen.

Ongeacht de verwerking heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de CNIL, als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de geldende Regelgeving, via het onderstaande adres:

CNIL - Service des plaintes
3, place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIJS CEDEX 07
Frankrijk
Tel: +33 1 53 73 22 22

10. Evolutie

Dit privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast, met name in het geval van wijzigingen in de wetgeving, jurisprudentie, beslissingen en aanbevelingen van de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming) of gebruik.

Waarom kiezen voor Descuentos Privados?

U kunt één keer per maand een € 18 beloning ontvangen door een nieuwe aankoop te doen bij de E-Merchant Partner waarmee u zich heeft geregistreerd.

Beloningen op uw aankopen

Tot € 300 aan beloningen op uw aankopen per maand

Beloningen op uw leveringen

Tot € 300 aan beloningen op uw leveringen per maand

Getrouwheidsprijs

Tot € 216 aan getrouwheidsbeloningen per jaar

Duizenden kortingscodes

Duizenden kortingscodes bij meer dan 500 verkopers